Djevelen har ikke noe makt

April 14, 2023
Series: Norsk

Speaker: Ernest Hume

Djevelen har ikke noe makt

Hvordan har du hørt du skal forstå Kolosserne 2:14-15? Slik jeg har fått det forklart, så sier Kolosserne 2:14-15: Jesus seiret over djevelen på korset og utslettet gjeldsbrevet mot oss. Dette høres ut som en grei nok forklaring, og om man ser bare på Bibelen 2011 oversettelsen, så stemmer det jo fordi den sier: “14.Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. 15. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Bibelen 2011)”

Men så møter man på ett lite problem, som egentlig er et stort problem om man forstår rekkevidden av det. For om du har 78/85, 1930 eller 88/07 oversettelsen så oversetter de vers 15 slik: “Han kledde maktene og myndighetene nakne”. Ser du forskjellen mellom de 3 oversettelsene og 2011 Bibelen? I 2011 så får vi vite at det var åndskreftene han kledde nakne, i de 3 andre får vi vite det var maktene og myndighetene.

Så kan man med rette si at Efeserbrevet også snakker om maktene og myndighetene som åndskrefter. Derfor er det jo nødt til å være det Paulus sikter til her i Kolosserne, og da blir det vel det samme om man sier makter og myndigheter eller makter og åndskrefter? Som du vet så skrev ikke Paulus på Norsk, han skrev på Gresk. For at vi skal kunne si at makter og myndigheter alltid og uansett betyr åndskrefter, så må vi ha bevis for det i den Greske teksten. Har vi ikke noe slikt bevis, så blir Bibelen 2011 sin oversettelse ikke noe annet enn hva mennesker tror og ikke hva Bibelen faktisk sier.

Hvem er maktene og myndighetene?

De to Greske ordene for makter og myndigheter, som også brukes av Paulus i Efeserbrevet, betyr alene ikke noe annet enn autoritet og den retten noen har til å utøve sin autoritet. Dette kan da handle om mennesker og menneskers autoritet, men det kan også handle om åndsmakter og åndsmakters autoritet.

Går vi ned til vers 16, så ser vi ganske fort hva slags makter og myndigheter Paulus tenker på her i Kolosserne 2. For i vers 16-23 så sier Paulus: Fordi Jesus har kledt maktene og myndighetene nakne, så skal vi som følger Jesus ikke prøve å leve etter den muntlige Moseloven. Vi skal ikke la oss fordømme av de som ser ned på oss fordi vi velger å forkaste den muntlige loven og menneskelige tradisjoner til fordel for den skriftlige loven.

Så når vi ser dette under ett, så ser vi fort at Kolosserne 2 tenker ikke på åndskrefter i det hele tatt og vi skjønner hvor dårlig Bibelen 2011 egentlig er oversatt akkurat her.

Hvordan vet vi dette sikkert?

Vi vet dette sikkert når vi ser to viktige tema under ett:

Som en rød tråd gjennom hele ny testamentet er striden mellom den muntlige Moseloven og den skriftlige Moseloven. (Jødene tror Moses fikk to lover, en skriftlig og en muntlig og den muntlige har for mange Jøder større verdi enn den skriftlige. For vår del i vår del av verden så blir tilsvarende strid kampen mellom å være “under nåde” men allikevel måtte følge tradisjon og menneskelige regler versus å være under Guds skrevne lov, Moseloven) Vi ser Jesus refse fariseerne for å tilbe Gud med den muntlige når de burde tilbe Yehovah med den skriftlige. Så ser vi Paulus konstant forfulgt av de som vil ha Paulus til å si at den muntlige er mer hellig og mer viktig enn den skriftlige. I alle disse konfliktene så er Jesus og Paulus tydelige på en ting; det er de skriftlige loven som gjelder fremdeles. Derfor skjønner vi at dragningen mellom disse to lovene er et sentralt tema i hele Bibelen.

I Johannes 3 sier Jesus at han (Jesus) skal løftes opp på korset slik som slangen i ørkenen ble løftet opp av Moses. Den Greske teksten her i Johannes 3 viser det tydeligere enn den Norske, for når Jesus sier at han skal løftes opp, så bruker han ord på Gresk som sier: Min autoritet og min lære er fra himmelen og det skal bevises når jeg løftes opp. Jesus lærte oss å leve etter den skriftlige loven (Matt 23;2-4)

Da blir det klart at når Paulus her i Kolosserne 2 snakker om at Jesus seiret over makter og myndigheter, så sier Paulus egentlig dette: Jesu lære er bevist som å være fra himmelen og derfor har større autoritet enn all annen lære, fordi Jesus ble vekket opp igjen fra de døde, etter å dødd på korset.

Men hva da med gjeldsbrevet?

Gjeldsbrevet

I Galaterbrevet 3 sier Paulus at Jesus ble forbannet for oss, for det står skrevet; forbannet er den som henger på et tre. Denne forbannelsen Paulus snakker om her finner i 5.Mosebok 28:14-65: Alle de som ikke lever etter den skriftlige Moseloven blir rammet av alle de forbannelsene som er skrevet der, inkludert fysisk død.  Så her i Galaterbrevet 3 ser vi hvordan Jesus tok på seg konsekvensene av våre lovbrudd så hver den som tror på at han ble vekket opp igjen fra de døde og derfor har omvendt seg tilbake til loven, skal slippe å bære de.

Om vi ser Paulus sine ord om gjeldsbrevet her i Koloserne 2 alene, så kan det lett høres ut som Paulus sier Jesus naglet Moseloven til korset. Om det var det Paulus mener, så motsier han seg seg selv i fra vers 16 og utover hvor han underviser om viktigheten av å holde den skriftlige Moseloven. Han vil da også motsi seg selv i Galaterbrevet 3 og Romerbrevet hvor han i begge brevene understreker at bare den som holder den skriftlige Moseloven er frelst.

Men om vi lar Paulus snakke for seg selv, og vi tar med hva Paulus sier i Galaterbrevet 3, så ser at hva Paulus snakker om her i Kolosserne 2 er samme som han sier i Galaterbrevet 3. Jesus tok på seg forbannelsen/gjeldsbrevet/konsekvensene av våre lovbrudd når han døde på korset og ble vekket opp igjen.

Vær på vakt mot feil i oversettelser

Om du bare hadde hatt Bibelen 2011, så ville du sittet igjen med det inntrykket at Kolosserne 2:14-15 lærer oss hvordan Jesus overvant djevelen og alle hans åndsmakter på korset. Men som du ser så er det ikke det den Greske teksten sier, den Greske (og de tre andre Norske oversettelsene) nevner ikke djevelen eller åndskrefter med ett ord. Når da oversetterne av Bibelen 2011 velger å sette inn ordet åndskrefter i teksten, så viser det viktigheten av å være på vakt når vi leser Bibelen og viktigheten av å ha mer enn en oversettelse.

Men hva da med djevelen?

Jeg har selv en pinsevenn bakgrunn, og som gammel pinsevenn, så har jeg hørt en god del forkynnelse som best kan oppsummeres slik: “På korset beseiret Jesus djevelen og siden vi ikke kan gjøre noe ting selv, så kan vi bare tro på Jesus og vi er trygge fra demoner og den ondes makt”.  Som vi har sett i dag, så sier ikke den Greske teksten i Kolosserbrevet at Jesus beseiret djevelen på korset. Som gammel pinsevenn, så tenker jeg da automatisk: Men betyr det at djevelen ikke er beseiret!!?

Når man kommer over slike vers i Bibelen som utfordrer hva man tror på, så har man to valg. Man kan få panikk å nekte å godta det fordi det er for utfordrende for oss. Vi er for vant med hva vi alltid har trodd på og det å få høre at det vi trodde på ikke var sant, det blir bare for vanskelig for oss å godta. Som gammel pinsevenn så skjønner jeg denne måten å tenke på, fordi det er også min første reaksjon. Men jeg tror ikke det er en fornuftig reaksjon, jeg tror den måten å reagere på kan til og med til sist koste oss frelsen fordi vi ender opp med å avvise viktige sannheter i Bibelen.

Det andre valget er å puste med magen og akseptere at Bibelen sier vi har hele tiden trodd på noe som ikke egentlig var sant. Tar vi dette valget så vil det neste naturlige skrittet være å forandre hva vi tror på så vi blir enige med hva Bibelen faktisk sier. For min del så vil jeg heller la Bibelen bestemme hva jeg tror på, selv om det kan være ubehagelig til tider.

Selv om vi kristne har en tendens til å tro vi er viljeløse syndere og ofre i en kosmisk kamp mellom to likeverdige krefter hvor den ene er god, den andre er ond, så er det ikke det Bibelen sier. Bibelen sier heller ikke at djevelen og hans hær har fri vilje til å gjøre hva de vil, når de vil med hvem de vil. Det har derfor aldri vært nødvendig i Bibelen å “beseire djevelen” fordi han har alltid vært beseiret helt fra han var skapt. Om vi da virkelig bygger vår tro på hva Bibelen lærer, så burde det ikke være noe utfordring for oss å lese at Kolosserne 2 ikke handler om seier over djevelen i det hele tatt.

Men….om djevelen ikke trengs å beseires, hvorfor er det da så mye ondt i denne verdenen og hvorfor snakker da Paulus om Guds fulle rustning? Det er utfordrende for en gammel pinsevenn å tenke over, men svaret ligger i Bibelen, selv om det kan være ubehagelig å lese.