Bortrykkelsen som ikke var der.

Bortrykkelsen som ikke var der.

Bortrykkelsen som ikke var der

Tror du vi en dag skal bli rykket opp og hentet hjem av Jesus? Enten du er i den gruppen som tror opprykkelsen skjer før trengselen, eller de som tror den skjer i trengselen eller rett etterpå, så vil du få lære i dag fra bibelen at det ikke vil skje en opprykkelse. Men du vil også få se at læren om bortrykkelse har sin kilde i Gresk filosofi og kristen antisemittisme, derfor vil den til sist føre til tap av frelse.

Jesus

I Matteus 24:39-41 leser vi: slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.  40Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.  41 To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. (Norsk Bibel 88/07)

Hvordan forstår du Matteus 24:39-41? Skal vi ta disse tre versene alene, så er jeg helt enig i at de kan lett tolkes dithen at en dag så vil det skje en bortrykkelse/opprykkelse av de kristne og de ufrelste blir igjen. Og om du har sett filmer som “a thief in the night”, “the year of the beast” og “Left behind” så vil du ha sett disse versene bli brukt som “bevis” på at Jesus en dag vil hente sin menighet hjem. Men var det egentlig dette Jesus prøvde å si?

I vers 37 sier Jesus: Slik som det var i Noahs dager skal det være når menneskesønnen kommer.

Hva betyr det Jesus sier her i vers 37? Jo det betyr at når versene 39-41 skjer, så skal det være slik som i Noahs dager. Hva skjedde i Noahs dager? Bibelen forteller oss at Noah var rettferdig for Gud fordi Noah levde etter Moseloven. Men Bibelen forteller oss også at Noah var den eneste som levde rett, så når Gud bestemte seg for å utslette alle menneskene på jorden som straff, så ville Yehovah beskytte Noah og hans familie. Derfor gav Han beskjed til Noah om å bygge en ark. Det tok Noah 100 år å bygge den båten, og i de 100 årene, så var det ingen rundt han som skjønte at det snart kommer en dom fra Gud. Men helt plutselig en dag får Noah beskjed om å gå inn i arken med hele sin familie, Yehovah lukker døra bak dem også faller dom over jorden. Da sier Bibelen at vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. (Matt 24:39)

Ser du hva Jesus egentlig sier her?

Det er at når han kommer igjen, så er det ikke den kristne som blir tatt vekk/opprykket/bortrykket. Det er slik som når vannflommen kom at den ufrelste, den som ikke følger loven blir tatt vekk. Dette Jesus snakker om her, snakker han også om i Matt 13:13 hvor han forteller oss at det kommer en dag hvor de urettferdige som forkaster loven skal rykkes vekk og hives i helvete mens de rettferdige skal være igjen på jorden.

Når du ser Matt 13:13 og 24:39-41 sammen, så legger du merke til noe veldig viktig: Den bortrykkelsen Jesus snakker om her i Matt 24:39-41 handler om en utrenskning blant de som påstår de tror på han. De to mennene ute på marken og de to kvinnene er alle sammen bekjennende kristne men den som blir tatt vekk og hevet i ildovnen er den som forkaster loven og den som blir igjen er den som er rettferdig for Gud fordi de lever slik Yehovah vil de skal leve.

Paulus

I 1. Thess 4:17 leser vi: Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.

Som sikkert mange har hørt, så er det Greske ordet harpazō brukt i 1.Thess 4:17 og det kan oversettes som å “bli rykket opp med kraft”. Men utfordringen er den at harpazō kan også oversettes på andre måter alt avhengig av sammenhengen det står i og kulturen det er skrevet i. Om vi studerer Paulus sin samtid og kultur, så ser vi harpazō aldri brukt for å beskrive en opprykkelse av troende. Derimot ser vi det samme ordet brukt for å beskrive Israels glede over Yehovah har bekjempet det onde som f.eks 2.Esras bok 13:24.

I tillegg vet vi fra Paulus sin samtid og Bibelen at en seirende konge ble møtt av sitt folk (John 12:13, Matt 26:5-13) og vi ser fra den Norske oversettelsen at 1.Thess 4:17 sier ikke at vi blir rykket opp for å bli med tilbake til himmelen. Det står bare at vi vi rykkes opp i skyer for å møte Herren som kommer. Hva som skjer etterpå at vi har møtt i skyene sier teksten ingenting om fordi Bibelen er ikke skrevet til oss. Den er skrevet inn i en kultur til mennesker som skjønte at når en seirende konge kommer, så går du ut og møter han og blir med han inn i den byen han har tatt for å sette opp hans rike.

Da skjønner vi at 1.Thess 4:17 sier ikke at vi blir opprykket til himmelen.

Kilden til vranglæren

Nå vet vi at hverken Jesus eller Paulus sier vil skal bli opprykket og tatt vekk fra denne jorden før det blir for ille. Men hvor kommer denne tanken fra og denne feilaktige forståelsen av Jesu og Paulus sine ord?

Læren om opprykkelsen av menigheten bygger på tanken at kirken som ble innstiftet på pinsedag er her så lenge som mulig for å berge flest mulig. Men før det blir for ille rundt oss, så skal Jesus rykke oss vekk fra jorden for å spare oss for trengsler og vonde ting. Da får antikrist fritt spillerom fordi menigheten har holdt han tilbake, også skal denne jorden ødelegges og vi blir boende i himmelen for evig tid. Noen tror denne opprykkelsen skjer før det blir ille, andre tror det skjer mens det er ille og en tredje gruppe tror det skjer etter vi har vært gjennom det verste men før lammets vrede faller.

Gresk filosofi

Denne måten å tenke på har sine røtter inn i Gresk filosofi og Platon sin ide verden hvor alt fysisk er ondt, alt kjødelig er syndig og alt åndelig er godt. Derfor må alt kjødelig og fysisk ødelegges, vi må frigjøres fra det kjødelige og bli ånd igjen.

Bibelen derimot sier at alt kjødelig og fysisk er godt og rett skapt av Gud men våre lovbrudd har forvrengt og forstyrret det gode. Så istedenfor å ødelegge det som er blitt ødelagt av våre lovbrudd, så handler Guds frelsesplan om å redde sitt skaperverk og vaske det rent igjen så det kan fungere slik det var tiltenkt i utgangspunktet. For å få det til, så må vi være her i denne verdenen mens de som fortsetter å leve som kriminelle i Guds øyne og ødelegge hans skaperverk blir tatt vekk. (Matt 13:13, 24:39-41)

Antisemittisme

Den andre kilden til denne vranglæren er antismettisme. Vi lærer at menigheten ble innstiftet på pinsedag, og den kristne menigheten som er frelst av nåde ved tro men forkastet loven, har så stor åndelig makt at de holder igjen den onde. Men når menigheten rykkes vekk, så får den onde fritt spillerom og antikrist kommer  på banen.

Bibelen derimot sier på Gresk og Hebraisk at menigheten begynte ikke på pinsedag. For ordet for menighet på Gresk og Hebraisk finner du igjen i teksten om Israels folk ved foten av Sinai fjellet. Menigheten begynte derfor den dagen vår Gud Yehovah gav loven til Moses, og menigheten er derfor grunnlagt på vår avgjørelse om å leve etter loven. Leser du teksten om hva som skjedde ved Sinai fjellet på Hebraisk, så ser du også at når loven ble gitt, så satte det seg som tunger av ild på hodene til de som sto ved fjellet. Så pinsedag er derfor ikke noe nytt, det er en fornyelse av hva som allerede hadde skjedd ved foten av sinai fjellet.

Om du går bakover i kirkehistorien, så ser du at sterke politiske ledere i den Romerske kirken som bokstavelig talt hatet Jøder valgte å lansere denne tanken at den kristne kirke ble innstiftet på pinsedag og at den kristne kirke holder igjen den onde. Disse lederne i kirken var også sterkt influert av Gresk filosofi og leste Bibelen slik Platon ville lest den.

Når to kilder blir til en i moderne tid

Disse to kildene (Gresk filosofi og antisemittisme) fant sin grobunn hos John Darby (1880-1882)

John Darby lanserte ideen om at Israel og kirken er to forskjellige Guds folk og Jesus vil først komme for å hente sine, også komme igjen for godt en gang til etterpå det. Dallas theological seminary er en stor tilhenger av Darby sin teologi med kjente predikanter som Hal Lindsey og John Hagee som tror på opprykkelsen.

Tanken om at vi en dag skal bli rykket opp herfra og spart for prøvelser er veldig fristende for oss alle. For enhver fornuftig person vil jo ikke være her på jorden når antikrist kommer om vi har ett valg. Men som vi har sett, denne læren kan ikke forsvares utifra Bibelen, allikevel velger kristne å sette menneskers fortolkninger av Bibelen over hva Bibelen faktisk sier.

Hva tror du er fruktene av å tro på opprykkelsen, selv om du nå vet at Bibelen sier det ikke vil skje en slik opprykkelse?

Den første frukten er tap av frelse. For læren om opprykkelse bygger på troen at Israel er frelst bare fordi de er Israel, og kristne er frelst bare fordi de tror på Jesus. Bibelen derimot sier Jøder, Israelitter og hedninger har kun 1 veg til frelse: Omvendelse fra lovløshet til lov + tro på hva Jesus har gjort for dem. (NT)

Den andre frukten er skille mellom oss kristne i den vestlige fredfulle verden og kristne i den delen av verden hvor de virkelig må lide for å bekjenne Jesu navn. Om du besøker den forfulgte kirke i land som Kina og Nord Korea, så er læren om opprykkelse ukjent for dem. Men om du besøker kirker i vår del av verden, hvor vi ikke trenger å være redd for å bære en bibel, så er læren om opprykkelse veldig populær. Det viser oss at kristne som har det godt lar sin nytelsesyke påvirke hvordan de leser Bibelen. Mens kristne som virkelig må lide ser ikke grunnlag for den samme læren.

La deg derfor ikke villede til å tro at du en dag skal bli opprykket. Bygg istedenfor din tro på hva bibelen virkelig sier om dette, så kan du stå fast og ikke la deg knekke om du må være her den dagen antikrist kommer på banen.