Den skjulte siden ved Bibelens menneskesyn

November 17, 2023

Series: Norsk, Sabbats tale

Den skjulte siden ved Bibelens menneskesyn

Guds plan med ditt liv

For veldig mange år siden så levde jeg i “verdenen” og ville ikke ha noe å gjøre med Bibelen, Jesus eller kristne. Jeg hadde ikke noe problem med å se både i meg selv og andre at vi alle er grunnleggende gode, vel i stand til å gjøre godt. Men jeg hadde heller ikke noe problem med å forstå at både jeg selv og andre hadde det i oss å gjøre ondt og. Med noen få unntak, så har jeg aldri møtt noen jeg tror ikke hadde det i seg å velge godt fremfor ondt. Hadde du derfor den gangen spurt meg om mitt menneskesyn, så ville jeg sagt mennesket er godt vel i stand til å gjøre det gode om de vil. Noen år senere ble jeg en kristen og det gikk ikke lang tid før jeg lærte hvor feil jeg hadde tatt. Jeg ble fortalt at det ikke bor noe godt i mennesket i det hele tatt og alle er helt ute av stand til å gjøre det gode med rene motiver. Nettopp derfor trenger vi Jesus så han kan fri oss fra synden som vi alle er slaver av. Jeg fikk ikke dette helt til å stemme med mine egne erfaringer og de menneskene jeg hadde møtt, men som ung ufrelst uerfaren kristen så tør man ikke stille spørsmålstegn ved forkynnelsen.  Derfor satt jeg igjen med to problemstillinger:

  1. Mennesker i “verdenen” sier vi er grunnleggende gode, vel i stand til å gjøre godt og overvinne ondt om vi bare vil.
  2. Kristne sier mennesket er grunnleggende ondt, helt ute av stand til å gjøre det rette med rene motiver og kan derfor ikke overvinne det onde.

Men hva sier Bibelen? Hvordan du svarer på dette spørsmålet er litt avhengig av hvordan du leser Bibelen:

Leser du den som om Jesus, apostlene og Paulus hadde en King James i ryggsekken eller leser du den Bibelen Jesus, apostlene og Paulus faktisk hadde?

Så spør du kanskje, er det noe forskjell mellom de to?

Det er en stor forskjell mellom de to, for Jesus, apostlene og Paulus hadde ikke noe Bibel slik vi har det. Deres Bibel var hva vi kaller for det Gamle Testamentet og ikke noe utover det.  Selvfølgelig fantes det skrifter som brevene til Paulus og andre som sirkulerte blant menighetene, men om vi skal være historisk korrekt her, ingen av de skriftene ble sett på som hellig skrift. De ble sett på som undervisnings materiale og Bibel kommentarer for Gamle Testamentet. Så om vi faktisk skal forholde oss til historiske fakta her så kan du egentlig ikke svare på det spørsmålet ut ifra det nye testamentet. Du er nødt til å undersøke hva det Gamle Testamentet sier, den Bibelen Jesus, apostlene og Paulus brukte.

I 1.Mosebok 8:21 står det: “Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort.” 88/07

1.Mosebok 8:21 er som du sikkert vet ikke skrevet på Norsk men på Hebraisk. Om vi derfor skal forstå hva som står her, så må vi vite hva de Hebraiske ordene betyr i den delen av setningen som svarer på spørsmålet vårt: “for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av”

Hvem sine tanker er onde? Jo både Norsk og Hebraisk sier det er ungdommen sine tanker, men hva er en ungdom? FN definerer en ungdom som en person mellom 15-ca 24 år, mens moderne Hebraisk sier en ungdom er ca 13-17 år. Derfor skjønner vi at dette er ikke snakk om spedbarn som nettopp er født.

Hva er det onde i denne setningen? Det Hebraiske ordet her er Yetser hara som betyr den onde natur som ikke må forveksles med hva vi kristne kaller for den syndige natur, for det er to forskjellige ting. I Jesaja 45:7 sier Gud om seg selv, jeg skaper ondt og jeg skaper godt. 1.Mosebok sier vi er skapt i Guds bilde, derfor er det veldig naturlig å forstå at vi i likhet med Gud er skapt med evnen til å gjøre godt og gjøre ondt. Men det står aldri noen steder at vi er slaver av å gjøre ondt, derimot sier f.eks 1.Mosebok 4:7 at vi kan kontrollere det onde om vi bare vil og heller velge å gjøre godt om vi bare vil.

Det er heller ingenting i den Bibelen Jesus, apostlene og Paulus leste som sier vi blir onde og slaver av det onde bare fordi vi velger å synde. Men det vi finner både hos Paulus, Jesus, apostlene og den Bibelen de hadde begrepet Teshuva på Hebraisk. Teshuva oversetter vi i våre Bibler til omvendelse og omvendelse ser vi på i år 2023 som å gå fra å leve uten Jesus til å tro på Jesus. Omvendelse i Gamle Testamentet og Paulus, Jesus og apostlenes forkynnelse blir ikke forstått på helt samme måte. De forstod omvendelse som at du plutselig husker eller blir påmint: “Jeg er skapt i Guds bilde grunnleggende godt med evnen til å gjøre det gode, så nå velger jeg å gjøre det gode fremfor å gjøre det onde. ” En person som tar dette valget har omvendt seg i Gamle Testamentet men også ifølge Jesus, Paulus og apostlenes forkynnelse.

Det siste spørsmålet blir da, hva er det gode vi omvender oss til?

Forkynneren 12:13 sier “Frykt Yehovah og hold hans lov”.

Dette finner vi igjen som en rød tråd i hele Jesu, Paulus, Peter, Johannes, Jakob sin forkynnelse: “Kom tilbake til å leve etter loven slik Gud har skapt deg til å gjøre fordi du er vel i stand til det”. Det vi omvender oss til er Torah (det vi kaller for Moseloven).

Da skjønner jeg at Bibelen faktisk sier mennesket er grunnleggende godt, vel i stand til å gjøre det gode om vi bare vil. Men da ser vi også med en gang en stor kilde til problemene i verdenen, vi er alle (også kristne) uenige om hva det gode er.

Hva ville skjedd om vi kristne gikk ut og forkynte dette Bibelske menneskesynet istedenfor å gå ut og fortelle alle at de er uverdige onde syndere som trenger frelse?

Hva ville skjedd i denne verdenen om vi tok Bibelen på alvor og omvendte oss tilbake til loven?

Hva ville skjedd i ditt liv om du begynte å leve ut Guds bilde i ditt liv, slik Gud skapte deg, vel i stand til å leve etter loven?

Men kanskje viktigst av alt, det er en som ikke vil at Guds bilde skal bli realisert i våre liv. Når du nå vet hvordan Torah (Moseloven) er det gode vi skal omvende oss til, det som gjør at vi lever ut Guds bilde i våre liv, så blir det vel enkelt å se hvor den tanken kommer fra den tanken som sier at loven (Torah) ikke gjelder lengre?