Det mest misforståtte kapittel

January 10, 2023

Series: Frelse, loven, Nåde, Norsk, Torah, tro

Det mest misforståtte kapittel

Kanskje det mest misforståtte kapittelet i Bibelen?

Apostlenes gjerninger kapittel 15 er ved siden av Johannes 3:16 ett av de mest misforståtte kapitler i hele Bibelen. Disse misforståelsene skjer når vi kristne tror Bibelen er skrevet til oss som lever i år 2023. Når vi faller for denne fristelsen, så glemmer vi at Bibelen er skrevet til mennesker i en helt annen kultur, med ett helt annet språk under helt andre historiske forhold. Så kan man si, hvorfor er dette så viktig? Kan vi ikke bare få ha vår tolkning av Bibelen i fred? Dette er viktig fordi en feilaktig forståelse av Apostlenes gjerninger 15 kan koste deg din frelse. Jeg vet ikke med deg, men jeg vil ihvertfall være sikker på at jeg ikke misforstår Bibelen så jeg kan være sikker på at jeg virkelig er frelst. For en evighet er en lang tid å angre på at man misforstod Gud ord. 

Frelse er ikke hva det en gang var

Hva tenker du når jeg sier ordet frelse?

Den første tanken som kommer til meg er; den som er frelst er sikret evig liv i himmelen og reddet fra helvete. Jeg tenker slik, fordi i alle de årene jeg har vært kristen, så er det dette jeg er blitt fortalt at frelse er.

Hva ville Peter, Paulus, Johannes og Jesus sagt frelse er?

Jesus og alle apostlene, inkludert Paulus var Jøder født inn i en Jødisk kultur. Alt hva de sa, alt hva de gjorde og hvordan de tenkte bygger på deres identitet som Jøder like mye som alt hva vi sier, gjør og tenker bygger på vår identitet som Nordmenn. Om da vi da ikke tar hensyn til de kulturelle forskjellene mellom vår kultur i år 2023 og Jesus og apostlenes kultur i det første århundre, så vil vår naivitet koste oss frelsen.

Om du hadde spurt apostlene og Jesus hvordan de forstod ordet frelse, så ville de sagt det på denne måten: Å bli medlem i pakten med Gud fordi alle som er med i pakten er reddet fra Guds vrede. (5.Mosebok 28)

Om vi ikke forstår frelse på samme måte som apostlene og Jesus og vi heller vil lage vår egen definisjon av hva frelse er, så vil vår naivitet koste oss frelsen. Men om vi er villig til å akseptere at Bibelen ikke er skrevet til oss, og derfor akseptere at vi må forandre på vår forståelse av hva frelse er, så vil vi vinne den ekte frelse for da vil vi også forstå hvordan vi virkelig blir frelst:

I det første århundre så var det aldri noe spørsmål om en hedning (en hedning er en person i Bibelen født av foreldre som tilber avguder, og som tilber avguder selv) kunne bli en del av pakten med Israels Gud. Vi har f.eks Moabitten Ruth som ble frelst i gamle testamentet fordi hun selv av egen fri vilje valgte å tilbe Israels Gud. Og vi har Jesaja 56 som gjentar hva som er tidligere sagt i Moseloven: Det er strengt forbudt å forskjellsbehandle en hedning som har blitt en del av pakten og en som som alltid har vært en del av pakten helt fra barnsbein av.

Men selv om det aldri var noe spørsmål om en hedning kunne bli frelst, så var det stor uenighet om hvordan en hedning kan bli en del av pakten med Gud.

Hillel og Shammai

I samfunnet på den tiden var det to varianter av Jødedommen; de som fulgte Hillel og de som fulgte Shammai. Det var også (slik som det er fremdeles i dag) to lover i Jødedommen: Den muntlige Tora som vi idag finner i Talmud, og den skriftlige Tora som vi i dag finner i våre Bibler.

Shammai var kjent for at han mente den muntlige Tora hadde større verdi og var mer viktigere enn den skriftlige. Hillel var kjent for at den skriftlige hadde større verdi enn den muntlige, for Hillel var den muntlige mer som en kommentar til den skriftlige men ikke noe man var nødt til å følge. Paulus hadde studert under barnebarnet til Hillel, mens Peter og Jesus hadde en fot i begge leire og var litt tilhenger av HIllel og litt av Shammai.

I den muntlige Tora står det at Jøder (både personer født av hedninger som senere har konvertert til jødedommen, og personer som har vært jøder hele sitt liv og i mange generasjoner bak) er rene og hedninger (forstått som personer som tilber avguder) er urene. Her i den muntlige Tora står det også at hedninger som velger å tilbe Israels Gud må først bli omskjært for å bli rene. Ikke noe av dette finner du i den skriftlige Tora i våre Bibler. Den skriftlige Tora sier alle folkeslag er like urene, og det viktige er å omvende seg og akseptere vilkårene for pakten med Israels Gud om man vil bli frelst fra Guds vrede.

Ser du forskjellen?

Forskjellen er at Shammai sa at vi blir rene ved omskjærelse (den muntlige Tora)

Hillel sa at vi blir rene ved omvendelse fra lovløshet til lov. (den skriftlige Tora)

Hva striden i Apg 15 handlet om

Apostlenes gjerninger 15 er derfor ikke ett spørsmål om hedninger kan bli frelst, men hvordan de skal bli frelst og rene så de kan bli en del av pakten.

De som kommer ned fra Jerusalem er tilhengere av Shammai, de krever at Jesus troende hedninger må følge Shammais forståelse av hva det vil si å bli en del av pakten med Gud. Som du husker, så var Shammai sin forståelse at den muntlige loven var viktigere enn den skriftlige og derfor måtte alle hedninger som ville bli en del av pakten først bli omskjært for å bli rene.

Apostlene, Jesus og spesielt Paulus var tilhengere av Hilllell i dette spørsmålet og sa at alle folkeslag er like urene. Derfor er det ikke ett spørsmål om å bli hellig gjennom omskjærelse. Det er kun ett spørsmål om å akseptere vilkårene for pakten med Gud så de kan bli frelst fra Guds vrede. Hverken Shammai eller Hillell forventet at ett barn eller en som hadde blitt en del av pakten med Gud skulle kunne alt med en gang. Derfor sier Jakob følgende:

Hedninger trenger ikke å bli omskjært for å bli hellige, men de trenger å følge 4 minimumskrav for å bli hellige og rene. Disse fire er hentet direkte fra 3.Mosebok 11-20. Også sier Jakob i tråd med både Hillell og Shammai: Så skal hedningene gå i synagogen og lære resten av Moseloven der.

Ikke la deg villede til å tro at Bibelen er skrevet til deg

Når du nå vet den historiske, kulturelle og språklige bakgrunnen for Apostlenes gjerninger 15 så er det lett å se at vi kan ikke bruke dette som bevis på at loven ikke gjelder i dag. For som du ser, dette handler ikke om å holde loven eller ikke. Dette handler om en intern strid mellom to forskjellige forståelser av Jødedom som har hver sin mening om hvordan man blir ren, hellig og en del av pakten med Israels Gud. For vår del, så er det heldigvis at Hillel sin måte å tenke på vant frem så vi i dag kan bli hellige og rene ikke gjennom omskjærelse men gjennom omvendelse fra lovløshet til lov.

Men det er også enkelt å se hva du kan risikere om du lar deg villede til å tro at Bibelen er skrevet til deg. For en person som faktisk tror Apostlenes gjerninger 15 snakker til oss i år 2023 kan veldig lett trekke den konklusjonen at alt vi trenger å gjøre er å ha en passiv tro på Jesus. Da er det også veldig lett å trekke den feilaktige konklusjonen at loven ikke gjelder i dag, fordi Peter tilsynelatende sier at sånn er det bare. En person som tenker slik er ikke i pakten med Gud, og er du ikke i pakten med Gud, så er du ikke frelst iflg. det Nye Testamentet fordi en slik person er ikke hellig og ren i Guds øyne.