Er det synd å ha god selvtillit?

April 2, 2023

Series: Andakt, Norsk, Torah, tro

Er det synd å ha god selvtillit?

Er det synd å ha god selvtillit?

Tror du som leser dette at god selvtillit, godt selvbilde og en god selvfølelse er syndig?

Om noen hadde spurt meg dette spørsmålet, så ville mitt første svar vært ett klart nei, det er ikke syndig. Jeg ville svart slik fordi jeg vet av erfaring hvor viktig det er å ha en god selvtillit, et godt selvbilde og en god selvfølelse. Mangler vi noen av disse 3, så vil vi ganske fort streve med å møte mange av livets små og store utfordringer. Men om jeg selv ville svart et klart nei, og du som leser dette kanskje også ville sagt nei, hvorfor spør jeg da?

Jeg spør fordi jeg vet av erfaring at det finnes kristne som ville sagt, ja det er synd å ha god selvtillit, godt selvbilde en god selvfølelse. De ville sagt det var syndig fordi de har fått høre gang, på gang, på gang fra talerstolen at de er ikke noe annet enn en uverdig synder frelst av nåde ved tro som det ikke bor noe godt i. Om du er en av disse som ville svart “ja det er synd å ha god selvtillit, god selvfølelse og et godt selvbilde” så vil jeg spørre deg: Svarer du ja fordi du vet Bibelen sier det er synd eller fordi du har hørt at Bibelen sier det er synd?

Veldig ofte vil den Bibelske “begrunnelsen” for at disse tre viktige tingene er syndig være Romerbrevet 3:23-25, 8:3, 6:6, 7:14 og 7:25.

Romerbrevet 3:23-25 (direkte oversatt fra grunnteksten):

For alle har syndet i fortiden, og de mangler Guds herlighet fordi de har syndet i tidligere tider. rettferdige uten grunn når de oppfyller vilkårene for pakten, satt fri gjennom Kristus Jesus, som Yehovah presenterte som sonoffer gjennom utgytelse av blod – for dem som vil leve etter vikårene for pakten.

 1. Alle har syndet, men Paulus sier vi har syndet i fortiden. Det var m.a.o noe vi har gjort, som vi ikke gjør lengre.
 2. Det å synde førte til at vi manglet Guds herlighet.
 3. Men når vi oppfyller vilkårene for pakten så blir vi rettferdige. Både før 3:23-25 og etter sier Paulus at disse vilkårne er Moseloven.
 4. Når vi oppfyller vilkårene for pakten så viser vi at vi tror.
 5. Viser vi at vi tror gjennom å leve etter loven (vilkårene for pakten) så er vi satt fri gjennom Kristus Jesus og hans blod som er gitt til sonoffer for de som er rettferdige og oppfyller vilkårene for pakten. 

Romerbrevet 8:3

Leser vi 8:3 fra grunnteksten høres den slik ut: “Pga det jeg nettopp har skrevet om, så var den loven jeg nettopp snakket om uten kraft, fordi den var laget av mennesker. Men Yehovah aksepterte Israels konge som syndeoffer, han som ble født som et menneske og sonet med sitt blod for vår synd”

 1. I vers 1 snakker Paulus om hvordan vilkårene for pakten (Moseloven) har satt oss fri fra menneskeskapte lover og tradisjone. I vers 3 sier Paulus: Disse lovene (de menneskeskapte) kan ikke gjøre noe som helst for dere, de er kraftløse fordi de kommer ikke fra Gud. Det å prøve å oppnå noe fra Yehovah med noe annet enn vilkårene for pakten, er alltid synd.
 2. Yehovah løste dette for oss, når han sendte oss Israles konge som syndeoffer

Romerbrevet 6:6

Leser vi 6:6 fra grunnteksten høres den slik ut: “Vi vet vårt gamle selv ble korsfestet med han, så kroppen som brukte å synde, er uten kraft og vi ikke lengre skal være slave av synd”

 1. Fordi Jesus først døde på korset, også ble reist opp fra de døde, så kan vi tro vi ble korsfestet med han og vekket opp igjen fra de døde med han for selv å overvinne døden. (Legg merke til at Paulus sier aldri her at Jesus døde på korset for vår synd, han sier Jesus døde på korset for å overvinne døden)
 2. Nå kan hvem som helst tro de er korsfestet og vekket opp igjen fra de døde med han.
 3. Da må vi vise at vi tror ved ikke lengre å være slave av å leve uten lov.
 4. I Romerbreevet 6:18 sier Paulus vi skal fra nå av være slaver av Moseloven, det er slik vi viser vår tro

Romerbrevet 7:14

Norsk Bibel 2011: Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden.

Grunnteksten: Vi vet at loven er av ånden, men jeg er av kjøtt og blod, solgt til synd.

 1. Som du ser, på grunnteksten står det ikke “solgt som slave til synden” det står bare “solgt til synd”.
 2. Resten av kapittel 1-7 har Paulus brukt å forklare at den som ikke gjør lov selger seg selv til synd.

Romerbrevet 7:25

Grunnteksten: Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg er en slave til Guds lov, Moseloven med mitt sinn, men lovløshet med mitt kjøtt og blod.

 1. Fordi vi er mennesker, så vil vi alltid ha den tendensen til å skape våre egne lover og regler for å finne favør med Gud.
 2. Men vi som følger Jesus og er korsfestet, død og oppstanden med han, har overvunnet den tendensen i oss og er nå slaver av Moseloven.

Ser du nå hvordan den Bibelske “begrunnelsen” for at god selvtillit, godt selvbilde og en god selvfølelse er syndig ikke sier noe ting om selvfølelse, selvbilde og selvtillit? Ser du også hva den Bibelske “begrunnelsen” ikke sier? Den sier ingenting om at du er en uverdig synder, frelst av nåde ved tro som det ikke bor noe godt i. Derimot ser vi at Paulus skiller skarpt mellom hvem vi er og hva vi har gjort. Så iflg.Paulus, så kan vi velge å gjøre gale ting men allikevel ha en identitet som det er mye godt i og vel i stand til å gjøre det rette. Men Paulus advarer oss også og sier at vi har valget selv, vi må velge om vi vil la den delen av oss som er vel i stand til å gjøre det rette skal få lede livet vårt eller den delen som er vel i stand til å gjøre synd få lede livet vårt. Tar du feil valg her, så pådrar du deg skyld og om du aldri slutter å gjøre det gale (at du hele ditt liv lever i ulydighet til Moseloven) så vil du ha så mye skyld at du en dag får høre “gå bort fra meg, jeg vet ikke hvem du er, du som lever uten lov” (Matt 7:21-23)

Ser du nå hvorfor det er viktig å vite hva Bibelen sier så du ikke baserer din tro på hva du hører Bibelen sier?

Konklusjonen er derfor dette: Det er ingenting i Bibelen som sier at det er galt eller syndig å ha en god selvtillit, et godt selvbilde og en god selvfølelse. Tvert i mot så er det en hel rekke steder i Bibelen som sier at Yehovah vil vi skal ha disse tre tingene, og om vi lever etter vilkårene for pakten (Moseloven) så vil Yehovah gi oss både en god selvfølelse, et godt selvbilde og en god selvtillit. Dette siste er noe jeg selv har opplevd mer enn en gang i mitt eget liv.

Ta derfor i mot hva Bibelen sier om deg: Bibelen sier om deg at Yehovah som er din skaper vet hva som bor i deg. Han vet at du ble født inn i denne verdenen syndfri, vel i stand til å følge Yehovahs lov. Han vet at det bor mye godt i deg og du er vel i stand til å gjøre det rette om du bare vil.

Ja Han vet at du har i årene etter du ble født, og opp til nå pådratt deg skyld. Du har pådratt deg skyld fordi du har av egen fri vilje valgt å gjøre ting som Moseloven forbyr. Men det at du har skyld forandrer ikke på hvem du er, det at du har skyld forandrer ikke på hva som bor i deg. Om du bare vil slutte å gjøre det Moseloven forbyr, så tilgir Yehovah deg for alt du har gjort. (1.John 1:9, 2Mosebok, 1 John 2) Da har du ingen skyld lengre. Da blir du en del av Guds utvalgte folk og Jesus din høyesteprest har da (og bare da) sonet din kollektive skyld.(Rom 3:23-25)