Forsont med Gud, men ikke på korset? Er det mulig?

March 10, 2023
Forsont med Gud, men ikke på korset? Er det mulig?

Forsont med Gud, men ikke på korset? Er det mulig?

Romerbrevet 5:11: Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. (Norsk Bibel 78/85)

I mange år av mitt liv har jeg lest Rom 5:11 som om det sto:” Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige i Gud, ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen på korset.” Men som du sikkert selv ser, korset nevnes ikke i Romerbrevet 5:11, så det at jeg leser “gitt oss forsoningen på korset” blir min tolkning av verset ikke hva som faktisk står der.

Jeg er sikkert ikke den eneste som leser Romerbrevet 5:11 slik, men har du noen gang lurt på hvorfor vi gjør det? Vi gjør det fordi vi har lært å tolke det slik, men som både du og jeg vet, de som har lært oss å lese Romerbrevet 5:11 slik kan ha tatt feil.  Vi skylder oss derfor å forsikre oss at vi vet helt sikkert hva Romerbrevet 5:11 sier, og vi kan vite sikkert, om vi lar teksten tale for seg selv.

Noe av det første vi legger merke til er at 5:11 ikke forklarer hvordan vi er forsont med Gud.  Går vi ut fra hva vi ellers vet, så tror vi det må bety at vi har fått forsoningen når Jesus døde på korset. For det er jo slik vi er vant med å tenke at forsoning kommer etter en konflikt og i vårt tilfelle, så oppstod konflikten når Eva og Adam spiste av frukten. Men hva om Paulus sier at forsoningen egentlig skjedde før de spiste? Hva om Romerbrevet 5:11 egentlig sier at forsoningen skjedde før det en gang fantes mennesker, ja til og med før verdenen var skapt?

Når vi leser Romerbrevet 5:11 på Gresk, så får vi oss umiddelbart en liten overraskelse for her bruker Paulus ordet katallássō der vi skriver “forsoningen”. Det spesielle med katallássō  er at det beskriver noe som skjer før en konflikt er begynt, så det Paulus prøver å fortelle oss her er faktisk at vi ble forsont med Gud før Adam og Eva i det hele tatt fantes og før verdenen eksisterte.

Om Paulus sier vi ble forsont med Gud før verdenen eksisterte, og Jesus døde på korset rundt år 30, så skjønner vi jo med en gang at forsoningen ikke skjedde på korset. Men da blir spørsmålet: Hvordan ble vi forsont med Gud om det ikke skjedde på korset? Svaret leser vi i Åpenbaringen 13:8: “Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.” (Norsk Bibel 78/85) Hadde vi lest Åp 13:8 på Gresk, så ville det derimot sett slik ut: “Og alle som bor på jorden skal tilbe dyret, alle som ikke har fått sitt navn skrevet i livet bok hos lammet som ble slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt“.

Leser vi Åp 13:8 på Gresk så står det ikke at Jesus døde på ett kors før verdens grunnvoll ble lagt, det står bare at han døde. Leser vi Åpenbaringen 13:8 sammen med Hebreebrevet 9, så står det heller ikke i Hebreerbrevet 9 at han tok sitt blod inn i det aller helligste etter han døde på korset. Derimot står det at når han gikk inn i det aller helligste i tempelet i himmelen, så kjøpte han med sitt blod en evig forsoning en gang for alle. Så om vi ser Åpenbaringen 13:8 sammen med Hebreerbrevet 9, så forstår vi at vi ble forsont med Gud før verdenen ble skapt når Jesus tok sitt blod inn i det aller helligste i tempelet i himmelen.

Så om vi kun skal forholde oss til hva Bibelen faktisk sier, og ikke hva vi har lært den sier, så er det dette vi sitter igjen med:

  1. Gud forsonte menneskene med seg selv før det fantes mennesker på denne jorden.
  2. Han gjorde det med Jesu blod som Jesus tok inn i det aller helligste i tempelet i himmelen.
  3. Derfor kan vi prise oss lykkelige i Gud som har gitt oss forsoningen i Jesus Kristus.

Er ikke dette en fantastisk tanke at vi ble forsont med Yehovah vår Gud før verdens grunnvoll ble lagt?

Men er det ikke en enda mer fantastisk tanke at Abraham, David, Moses, Josef, Isak m.fl alle som en har hatt samme veg til forsoning med Gud som vi har nå i 2023? Det burde egentlig ikke overraske oss, fordi vi vet jo at vår Gud Yehovah aldri forandrer seg.

Men så spør du kanskje; men dette kan da ikke være tilfelle, fordi Jesus forsonte oss jo med Gud når han døde på korset?

Jesus kunne ikke forsont oss med Gud når han døde på korset. Grunnen til det er at Jesus døde utenfor tempelet og langt vekke fra alteret. Loven er tydelig på at forsoningsofferet må ofres på alteret i tempelet, Jesus døde utenfor tempelet og hans blod var aldri i nærheten av alteret for syndofferet.  Ja det er sant at Jesu blod rant på eller i nærheten av det tredje alteret som faktisk sto på oljeberget. Men det står ingenting i Bibelen om at det tredje alteret kan sone synd. Syndeofferet måtte legges på alteret i det aller helligste for å være offer for synd. Det er derfor vi skal være veldig glad for at Jesus faktisk sonet ikke på korset, men i det aller helligste i himmelens tempel, for da vet vi at hans blod har virkelig sonet for oss.

Men spørsmålet er da, om Jesu død på korset ikke handler om forsoning i det hele tatt, hva handler det da om?

Har du noen gang lest Apostlenes gjerninger 2? Selvfølgelig har du lest det og sikkert mer enn en gang, men har du virkelig lest det eller har du lest det slik du har lært å lese det?

Når jeg leser Apostlenes gjerninger 2 og Peters tale, så får jeg lyst til å si “men vent litt Peter…..hvorfor nevner du ingenting om at Jesus døde på korset for våre synder?”. Og når jeg kommer til Apg 2:36 så blir det veldig rart å lese hva som står der. For jeg har lært at Gud korsfestet Jesus som ett offer for vår synd, for Jesus er jo Guds offerlam som satte lovens krav til side. Fordi lovens krav ble satt til side så er Jesu offer utenfor tempelet fullgodt offer fordi loven ikke gjaldt lengre. ? Hadde jeg derfor vært Peter så ville jeg sagt det slik: “La hele Israels hus få vite at Gud har gjort han til både Herre og Messias, han som Gud gav som offer på korset for deres synder”. Men er det dette Peter sier? Nei Peter sier: La hele Israels hus få vite at Gud har gjort han til både Herre og Messias, denne Jesus som dere korsfestet”. 

Så går Peter videre i kapittel 2:38 og sier: Omvend dere tilbake til Moses og la dere rense i renselsesbadene slik Moses sa vi skulle som ett tegn på at dere følger Jesu lære fra nå av. Da vil dere bli tilgitt deres synder og da vil dere få den hellige ånds gave.

Jeg vet ikke med deg, men om jeg hadde vært der så ville jeg hatt lyst til å si: Men Peter…….hvorfor sier du at de skal omvende seg tilbake til Moses? Vet du ikke at loven tok slutt på korset og nå er det bare tro på Jesus?

Men jeg var ikke der, du var ikke der, så vi må forholde oss til hva Peter faktisk sier, ikke hva vi tror han sier eller hva vi har lyst til han skal si. Og om vi lar Peter snakke for seg selv, så er han tydelig på at frelse kommer av omvendelse tilbake til Moses slik Jesus lærte oss. Da vil bli tilgitt våre synder, da vil få den hellige ånds gave og dette er akkurat slik som Ezekiel og Jeremiah sa om den nye pakt.

Ser du hva som er Peter sitt poeng med korset?

Korset for Peter handler ikke om forsoning eller tilgivelse for synd. Det at Jesus døde en fysisk død på korset er uviktig for Peter for alle var fullt klar over at om Romerne fikk tak på deg og korsfestet deg, så var det garantert at da dør du på ett kors. Jesus var heller ikke den eneste som ble korsfestet, korsfestelse var en veldig vanlig dødsstraff på den tiden.  Men det som skiller Jesu død på ett kors fra alle de 1000 andre som ble korsfestet, var at Jesus sto opp igjen fra de døde. 

Nettopp dette at Jesus sto opp igjen fra de døde beviser for Peter at Jesus er Messias og Israels Konge. Dette beviser at Yehovah har utnevnt Jesus til Israels Konge som har komt til jorden for å opprette sitt rike her, ikke i en himmel fjernt oppi der. Men for Peter beviser det også at Jesus er den samme Messias som før verdens grunnvoll ble lagt ble slaktet av Yehovah til vår forsoning. Da er det utenkelig for Peter at den som allerede er forsont ikke av egen fri vilje skal velge å leve som om han er forsont, i lydighet til Yehovahs bud og lov.

Så vet jeg at mange av dere vil tenke slik jeg selv tenkte en gang i tiden: “Peter talte til Jødene på pinsedag, ikke til hedninger, så derfor nevner ikke Peter korset. Men vi er hedninger, så hva Peter sier gjelder ikke 100% for oss ” Om vi setter et slikt kunstig skille i Bibelen, så kan vi strengt tatt heller ikke si at pinsedags underet gjelder for hedninger i dag. Hvorfor? Fordi det var kun jøder som den hellige ånd falt på. Så vi må ikke falle i den fellen at vi får en bufeet kristendom hvor vi plukker litt her og litt der fra Bibelen hvor vi tar det vi liker som f.eks den hellige ånd, men vi forsyner oss ikke av det vi liker som f.eks hva Peter sier.

Er du og jeg frelst og kristne, så er alt i Apostlenes gjerninger 2 for oss inkludert Peters oppskrift på hvordan vi blir frelst.

Men ser du også hva det betyr i tillegg at Jesus døde for vår forsoning før verdens grunnvoll ble lagt?

Det betyr at Yehovah (ikke Jesus, men Israels Gud Yehovah) før noen hadde brutt Hans lov gjorde det mulig for alle som vil å bli forsont med Han.

Er ikke det ganske fantastisk at vi tjener en Gud som sier: Jeg vet at disse menneskene jeg snart skal skape kommer til å trenge forsoning, så derfor forsoner jeg de med meg før jeg skaper de. Så når de synder imot meg, så trenger de bare å omvende seg tilbake til mine bud for å bli tilgitt.

Dette står i skarp kontrast til alle andre guder som krever det umulige av sine etterfølgere for å bli forsont. Men vår Gud Yehovah krever bare 1 ting, omvendelse fra lovløshet til lov.