Har du hastverk?

August 10, 2023
Har du hastverk?

Har du hastverk?

Har du hastverk med å få ut evangeliet? Hadde du stilt meg det spørsmålet rett etter jeg ble frelst, så ville svaret vært ja, selv om jeg vet bedre nå. Den gangen hastet det med å få ut evangeliet fordi Matt 24:14 sier Jesus kan ikke komme igjen før alle folkeslag har hørt at Jesus døde for dem. Så da sier det seg jo av seg selv, om vi kristne ikke gjør alt vi kan fortest mulig for at alle skal høre evangeliet, så er vi skyldig i at Jesus ikke kommer tilbake. Det var ikke så rart at jeg den gangen levde under en konstant følelse av skyld fordi jeg hele tiden følte jeg ikke gjorde nok for å nå mange nok fortest mulig med evangeliet.

Når jeg ser tilbake på den tiden, så ser jeg at jeg ganske fort krysset grensen mellom å være ivrig for Jesus (som er en god ting) til å bli en arrogant, stolt og dømmende kristen som så ned på andre kristne som ikke gjorde like mye som meg for å spre evangeliet. Det er jo ikke så rart at jeg krysset den grensen, for i mitt hode den gangen, så tenkte jeg at alle kristne som ikke brukte 100% av sin tid på å spre evangeliet forhindret Jesus fra å komme igjen. Jeg er ikke stolt over hvordan jeg var den gangen og hvordan jeg oppførte meg som en nyfrelst kristen. Kanskje du har møtt på slike kristne som jeg en gang var? Slike kristne som du merker ser litt ned på deg fordi du ikke gjør nok for å få ut evangeliet fortest mulig og dermed indirekte sier at du er ansvarlig for at Jesus ikke kommer igjen med det første? Kanskje du er en slik kristen selv, uten at du ser det? Den gangen var ikke jeg istand til å se hvordan jeg oppførte meg, for jeg var så drevet av den tanken jeg måtte få ut evangeliet så Jesus kunne komme tilbake.

En dag så spurte jeg meg selv dette spørsmålet: Vi lever i en tid med veldig mange evangelister og organisasjoner som sier de når de dypeste avkrokene av verdenen med evangeliet gjennom TV, Internett og utsendte misjonærer. Kan vi da egentlig si at det finnes folkeslag som aldri har hørt evangeliet? Jo jeg er klar over at det er folkeslag hvor kristne er i ett klart mindretall, men det at kristne er i mindretall er ikke det samme som at de folkegruppene aldri har hørt evangeliet. Jeg har derfor store problemer med å tro at det er folkeslag som ikke har hørt evangeliet i dag i år 2023. Men om det virkelig er tilfelle at alle har hørt og Matt 24:14 sier Jesus ikke kan komme tilbake før alle har hørt evangeliet, hvorfor kommer ikke Jesus da?

For å svare på det spørsmålet må vi spørre oss selv to spørsmål; hva mener Jesus egentlig når han sier “dette evangeliet om riket”? Det andre spørsmålet er; sier Jesus noen steder i Bibelen at hans gjenkomst er avhengig av hva vi gjør?

For å begynne med det siste først, i Johannes 17:21 sier Jesus: “at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.” 88/07 Ser du hva Jesus sier her? Om vi vil verdenen skal tro at Jesus er Messias, så må vi som følger Jesus først være ett. Men hva betyr det egentlig å være ett? Betyr det at vi alle må bli katolikker eller pinsevenner? Ikke ifølge Jesus, for Jesus sier her i Johannes 17:21 vi må være ett slik han er ett med sin far og sin Gud. Hvordan vi blir ett forklarer Jesus oss i I Johannes 14.l Her lærer Jesus oss at denne enheten kan vi bare få når vi lever våre liv slik han levde sitt liv, i lydighet til Moseloven. Dette bekreftes igjen av både Paulus og Johannes som i 1.Korinterbrev og 1.Johannesbrev sier den som er i Jesus, må leve slik Jesus levde sitt liv.

Lever vi våre liv slik Jesus levde sitt, i lydighet til Moseloven, så vil denne verdenen tro at Jesus er Messias. Når vi forteller andre om Jesu lære og hvordan Jesus vil vi skal følge Moseloven, så hører folkeslagene evangeliet og da kan enden komme.  Evangeliet om riket er ikke bare at Jesus overvant døden på korset, det er nemlig også de gode nyhetene at Yehovah, Israels Gud er vår Gud og Jesus er hans utsendte lovede Messias. Det er de gode nyhetene at alle som vil kan bli en del av dette riket ved å leve etter Yehovahs instruksjonsbok for hvordan et menneske skal leve (det vi kaller for Moseloven). Når alle folkeslag har hørt dette og ser oss leve slik, da vil de tro og da vil enden komme. Korset og offeret før denne verdens grunnvoll ble lagt er derfor bare en lite brøkdel av hva evangeliet er.

Det handler derfor ikke om å fortelle alle fortest mulig at Jesus døde for dem.

Du er derfor ikke medskyldig i å forsinke Jesu gjenkomst fordi du ikke klarer/har mulighet til/evne til/vilje til å bruke 100% av ditt liv på å dele ut traktater/vitne/forkynne/reise ut som misjonær.

Det handler istedenfor om å la livet ditt være et vitne om at Jesus er din Messias og du er borger av Guds rike. Da (og bare da) vil enden komme og verdenen tro at Jesus virkelig er Messias.

Men da blir det også lett å se hvem som er årsaken til at majoriteten av kristne tror Moseloven ikke gjelder for dem lengre. For enten vi liker det eller ikke, det er en der ute som ikke vil denne verdenen skal tro, som ikke vil at enden skal komme og som slettes ikke vil at du skal være ett med Jesus.