Hva skjedde egentlig på korset?

April 5, 2023
Hva skjedde egentlig på korset?

Hva skjedde egentlig på korset?

Med fare for å høres ut som tittelen på en påskekrim så har jeg lyst til å spørre deg; hva skjedde egentlig på korset? Ikke misforstå, jeg vet hva vi kristne bekjenner: Jesus sonet vår synd på korset med sitt blod. Om vi tror det er sant Jesus sonet vår synd med sitt blod, så er vi frelst av nåde ved tro og sikret at vi ender i himmelen og ikke helvete når vi dør. Men…om du noen gang har vært ute og evangelisert så vil jeg tro du har sikkert fått dette spørsmålet: “Hvordan kan Jesus sone min synd på et kors som sto ganske langt fra alteret for syndofferet i tempelet?”. De som stiller det spørsmålet har et poeng har de ikke?

Dersom Jesus sonet synd på korset

Om Jesus sonet synd på korset, så reiser det en hel rekke problemer:

  1. Da blir vi frelst nå på en annen måte enn før korset. Men hvordan kunne da Israelittene i ørkenen høre det samme evangeliet som vi har hørt?
  2. Da trenger vi ikke flere ofre, ikke tempelet og ikke Herrens høytider. Men hvorfor fortsatte da Paulus, apostlene og de første kristne å ofre for sin synd i tempelet etter Jesu død og oppstandelse?
  3. Da har kirken og vi kristne erstattet Israel og Jødene. Men kan vi da stole på at Gud holder sine løfter? For han sa jo til Israel at han aldri ville erstatte de med noen andre. Løy Gud til Israel, så kan han lyve til oss også.
  4. Da trenger vi ikke lengre å følge lovens krav for syndeofferet som måtte legges på alteret. Men hvordan vet vi da at Gud ikke plutselig ombestemmer seg når det gjelder korset? For han sa jo til Israel at hans lov, inkludert loven om syndofferet gjaldt for evig. Hvordan vet vi at Gud ikke plutselig forkaster korset som frelsesveg for noe annet?
  5. Da er korset det mest viktigste symbolet som finnes for på det korset bar Jesus vår synd og satte oss fri. Men hvorfor er ikke korset et symbol for de kristne før den Jødehatende keiseren Konstantin innfører det?

Bibelen sier ikke at Jesus sonet på korset, men han sonet allikevel

I Åpenbaringen 13:8 og Hebreerbrevet forteller Bibelen oss at Jesus som Guds lam ble ofret før denne verdens grunnvoll ble lagt. Når han ble ofret, så tok han sitt blod inn i det himmelske tempelet og la det på alteret i det aller helligste. Når det blodet ble lagt på alteret i det himmelske tempelet, så var det helt etter Moselovens forskrifter om hvordan et syndeoffer skal skje. Derfor kan vi stole på at Jesu blod har virkelig sonet vår synd, selv om det ikke skjedde på korset. 

Men hva skjedde da egentlig på korset?

Johannes 3:14-15

I Johannes 3:14-15 leser vi: Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. (Norsk Bibel 88/07)

Det er to måter å lese Johannes 3:14-15 på, enten leser vi det utifra hva vi har blitt fortalt Jesus sier her. Da er det lett å lese det som om Jesus sier:“Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen som er Gud bli opphøyet til tilgivelse for synder, for at hver den som tror jeg skal henge på et kors skal ha evig liv. “

Eller vi kan lese det nøyaktig slik som det står i den Norske oversettelsen, da ser vi at korset nevnes ikke med et ord. Det eneste vi kan lese ut av det er at Jesus skal bli opphøyet slik som Moses opphøyet slangen i ørkenen, og hver den som tror på Jesus skal ha evig liv. Hvordan skal vi da forstå dette? Vi forstår det ved å begynne med begynnelsen:

I Johannes 3:2 sier Nikodemus: “Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.” Norsk Bibel 88/07 og 3:13 sier Jesus: “Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.” Norsk Bibel 88/07

Begynnelsen forteller oss at tema for samtalen mellom Jesus og Nikodemus er autoritet. Nikodemus sier rett ut: “Jeg skjønner at du har autoritet til å gjøre det du gjør fordi du er kommet fra Gud”. Og Jesus svarer: “Jeg har den autoriteten fordi jeg er kommet ned fra himmelen. ”  Da skjønner vi at Johannes 3:14-15 handler ikke om tilgivelse for synd, budskapet er: Når Jesus blir opphøyet så er det Guds bekreftelse på at at han var den han sier han var og har den autoriteten han sier han har.

1.Peter 2:24

I 1.Peter 2:24 leser vi: han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt. (Norsk Bibel 88/07)

Også her må vi begynne med begynnelsen for å forstå hva Peter snakker om, om vi da går til 1.Peter 2:11, så ser vi at mottakerne av brevet er hedninger som er kommet til tro på Jesus.Peter forklarer for dem viktigheten av å leve etter Moseloven så alle kan se at de er virkelig frelst. Så går han videre til å advare dem og sier at det å være frelst vil føre til lidelse, også urettferdig lidelse. Men om de virkelig følger Jesus, så må de følge Jesus også i eksempelet med hans lidelse fordi vi er kalt til å være lik Jesus i alle ting. Når da Jesus ikke gav opp og ikke sviktet i troen på sin Gud selv om han måtte lide grusomt uten grunn på korset, burde ikke vi da være i stand til å gjøre det samme spør Peter.

Jo men….

De fleste kan være enig i at Peter bruker Jesu kors og Jesu lidelse som et eksempel til etterfølgelse. Men vi kommer vel ikke utenom at Peter også sier at Jesus sonet synd på korset i tillegg?

Peter siterer  Jesaja 53:4-6, men han gjør noe som ikke er så lett å få øye på med en gang:

I Jesaja 53:4 leser vi: Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig (Norsk Bibel 88/07)

1.Peter 2:24: På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. (Bibelen 2011)

Ser du forskjellen her?

Peter sier ikke at Jesus sonet på korset, det bare ser slik ut

Når Peter siterer Jesaja, så legger han til teksten “bar han våre synder opp på treet”. På Gresk skriver Peter hos tas hamartias hemon autos anenenken (På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet) mens Jesaja skriver:  hola-yenu autos aneenenken (sannelig våre sykdommer har han tatt på seg). Den tilsynelatende forskjellen mellom disse er at  hola-yenu hos Jesaja betyr: våre sorger og sykdommer mens hamartias hemon hos Peter betyr vår synd. Men om vi går dypere ned i det lingvistiske så ser vi at når Jesaja skriver  hola-yenu  (våre sorger og sykdommer) så referer Jesaja til konsekvensen av å leve lovløst (å leve i synd) ikke synd i seg selv. En av de mest viktigste Messias profetiene i GT sier derfor ikke at Jesus skal bære synd, den sier at Jesus skal bære konsekvensen av synd.  Derfor kunne vi like gjerne oversatt Jesaja 53:4 slik: “Sannelig, konsekvensen av vår synd har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig”

Hva da med Peter?

Hvorfor skriver Peter hamartias hemon om han mente å sitere Jesaja nesten ordrett? For egentlig skulle han da ha valgt det Greske ordet penthos som er det tilsvarende til hola-yenu hos Jesaja men så velger han hamartias hemon som direkte oversatt betyr (på sin egen kropp bar han våre synder opp på treet) Men problemet her er at penthos på Gresk betyr sorg, død, katastrofe, tragedier og uomvendt synd. Så om du skal formidle noe positivt (som at Jesus bar noe for oss så vi slipper å bære det) så ville du aldri brukt ordet penthos. Det eneste valget Peter har her er da hamartias hemon som blir mest likt det Jesaja prøver å si.

Dette forteller oss at både Peter og Jesaja snakker om det samme: På korset sonet ikke Jesus synd, på korset bar Jesus konsekvensene av synd som han også overvant. For tenk etter; hva er konsekvensene av synd? Jo Bibelen sier at den sjel som synder må dø. Jesus døde på korset, men han ble også vekket opp igjen fra de døde. I den oppvekkelsen overvant han døden som er konsekvensen av synd i tillegg til å bli anerkjent av Gud som Messias.

Når tid sonet Jesus synd?

Som du ser, så sonet ikke Jesus på korset. Vi har ingen steder i Bibelen som sier at Jesus hang på et kors og sonet vår synd. Men vi har mange steder som sier at Jesus overvant konsekvensene av vår synd når han hang på korset. Korset er derfor ikke uviktig, men det bør fortelle oss noe at de første kristne var mer opptatt av Jesu liv og lære enn av Jesu død. Det bør fortelle oss noe at Paulus sier aldri vi skal bli frelst fordi Jesus døde for oss, istedenfor sier han vi skal bli frelst gjennom Jesu liv.

Men sonet ikke Jesus vår synd?

Jo det gjorde han så absolutt:

Åpenbaringe 13:8 og Hebreebrevet forteller oss at Jesus ble ofret før denne verdens grunnvoll ble lagt. Da gikk Jesus inn i det himmelske tempelet med sitt blod, helt etter Moselovens regler og lover rundt syndofferet, og sonet synd. Men det at Jesus ikke sonet synd på korset, men han sonet synd før Adam og Eva fantes, viser oss noe annet. Abraham, Moses, Josva, David m.fl ble alle frelst på samme måte som oss og hadde de samme kravene til å hva det vil si å være frelst som vi har.

Hva er de kravene?

Å vise sin tro i lydighet til Moseloven.