Luther sin forfalskning av Bibelen

January 11, 2023
Series: Norsk

Speaker: Ernest Hume

Troen alene?

For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige.  (Rom 2:13 Bibelen 2011)

For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger(Rom 3:28 Bibelen 2011)

To vers i samme brev skrevet av samme person, Paulus. I det ene verset sier han seg helt enig med Jakob 2:24; vi blir rettferdige når vi gjør loven. I det andre verset, så virker det tilsynelatende som om han motsier hva han nettopp har sagt i 2:13. Så hvordan skal vi forstå Paulus her? Ved å begynne med vår egen arv. 

Luther endret på Bibelen

En av de mest kjente uttalelsene til den kjente reformatoren Martin Luther er: troen alene og skriften alene. Men som vi skal se, en av disse to uttalelsene var Luthers eget påfunn og hadde ingenting å gjøre med Bibelen.

Luther var en katolsk munk som levde under strenge katolske lover og regler som i seg selv er helt umulig å leve opp til. På Luthers tid, så var det et kjent ordtak som het: Når skillingen i kassen klinger, sjelen ut av skjærsilden springer. Forklaringen bak dette ordtaket var at hovedinntekten til den katolske kirke på Luthers tid , var å overbevise folk om at de kunne kjøpe sine døde slektninger ut av skjærsilden ved å gi penger til kirken. Den andre kilden de hadde for inntekt var å  overbevise folk om at de kunne kjøpe seg inn i himmelen ved å gi vekk alle pengene sine til kirken. Som en naturlig reaksjon på dette så begynte Luther å studere Bibelen for å se om det kunne stemme.

Luther ønsket å finne noe i Bibelen som sa at den katolske kirke tok feil, så når han kom til Rom 3:28 så ble han både glad og frustrert på samme tid. Han ble glad fordi her sto det på Gresk “mennesket blir rettferdig ved tro” men han ble frustrert fordi det manglet ett ord der. Luther ville det skulle stå “mennesket blir rettferdig ved tro alene”, så Luther tok på seg oppgaven å skrive om Bibelen ved å legge til ordet alene. I senere utgaver av Bibelen så er Luthers hovmod rettet opp og ordet alene tatt vekk, som f.eks Bibelen 2011, så står det ikke “mennesket blir rettferdig ved tro alene” det står bare “mennesket blir rettferdig ved tro”.

I den tiden Luther forfalsket Bibelen til sin fordel, så møtte han på en utfordring i Jakobs brev 2:24. For her i Jakobs brev så sier Jakob at vi blir rettferdige når vi gjør loven. Det talte imot Luthers forfalskning av Rom 3:28 så løsningen ble å argumentere for at Jakobs brev ikke skulle være med i Bibelen.

Nå vet vi at ett av de to første utsagnene til Luther; troen alene, er feil. Det er noe Luther har funnet på i sitt eget hode som har ingenting å gjøre med Bibelen. Det er forståelig at Luther fant det opp for å protestere mot den katolske kirkes ubibelske praksis, men det er allikevel Luthers påfunn og har ingenting med Bibelen å gjøre.

Skriften alene, men ikke troen alene!

Hva da med skriften alene?

Om vi skal la skriften stå alene og snakke for seg selv, slik Luther oppfordret oss til å gjøre, så kan vi ikke med god samvittighet si at Paulus motsier seg selv når han i Rom 2:13 sier:

For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige.  (Rom 2:13 Bibelen 2011)

Og i Rom 3:28 sier:

For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger(Rom 3:28 Bibelen 2011)

Da er vi nødt til å forstå Rom 3:28 på bakgrunn av hva han har sagt i Rom 2:13. Og hva sier Paulus i Rom 2:13? Jo i Rom 2:13 sier Paulus rett ut det samme som Jakob i Jakob 2:24: Vi blir rettferdige for Gud når vi gjør Moseloven. 

Noen vil si at Rom 2:13 ikke snakker om den skriftlige Moseloven, men ondskap og synd generelt. Om du ville argumentert slik, så ville Luther vært uenig med deg. For Luther var overbevist om at når Paulus i Rom 2:13 og 3:28 snakker om lov, så mente han den skriftlige Moseloven.

Hva er rettferdighet?

Rettferdig for Gud

Det Greske ordet for rettferdighet er dikaios som betyr en person som er trofast til Moseloven og fordi han er trofast har han ett rett forhold til Gud fordi vi er i pakt med Gud.

Så om vi leser Paulus og Jakob på Gresk i Rom 2:13, 3:28 og Jakob 2:24 så sier de begge to:

Vi får rett forhold til Gud når vi aksepterer vilkårene for pakten med Gud ved å vise oss trofaste til Moseloven. 

Det er dette som er frelse for Paulus, å ha rett forhold til Gud fordi du er i pakten med Gud.

Så vi er enige om at Paulus kan ikke motsi seg selv, og Luthers utsagn om “troen alene” er Luthers påfunn og har ingenting å gjøre med Bibelen. Men vi får en liten utfordring når vi leser Rom 3:28 med vers 27:

3:27-28: Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. 28 For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.

Ikke egentlig en utfordring

Utfordringen løser vi ved å huske på at Bibelen er ikke skrevet til oss, den er skrevet til Jøder i en Jødisk kultur som slettes ikke snakket Norsk. Om vi leser 3:27-28 på Gresk, og vi tenker slik de første kristne og Paulus ville tenkt, så vet vi tre veldig viktige ting:

  1. I samfunnet på Paulus sin tid så er det to lover, den muntlige Moseloven og den skriftlige. Derfor er det også to forståelser av hva det vil si å være en Jøde på Paulus sin tid. Enten er du en Jøde som følger først og fremst den muntlige, eller så er du en Jøde som følger først og fremst den skriftlige. (For enten du liker det eller ikke, Jesus, Paulus, alle apostlene var Jøder)
  2. Paulus hadde studert under barnebarnet til Hillel som fulgte først og fremst den skriftlige. De som forfulgte Paulus tilhørte den retningen som fulgte først og fremst den muntlige.
  3. Når Paulus på Hebraisk snakker om tro, så mener han tro som ett verb og noe man gjør. Som Jøde så vet Paulus at når du tror på noe eller noen, så vil du alltid vise at du tror ved å gjøre som den du tror på/det du tror på forventer av deg. Derfor vil tro alltid være synlig om du virkelig tror.

Da skjønner vi at akkurat som i Apg 15, så handler Rom 3:27-28 om man skal følge den muntlige eller den skriftlige loven. Gjerningens lov er for Paulus den muntlige loven, mens  troens lov er for Paulus den skriftlige loven. Så vers 27-28 sier dette:

Vi blir ikke rettferdiggjort ved å holde den muntlige loven, men vi blir rettferdiggjort (frelst) ved å holde den skriftlige.

Det du da med en gang også ser at Luther tok veldig feil når han sa “troen alene” fordi vi blir ikke frelst av tro alene. Akkurat samme som vi lærte om i forbindelse med Apostlenes gjerninger 15 og Johannes 3:16.

Denne forståelsen av Rom 2:13, 3:27-28 er helt i enighet med hva Jesus sier om den skriftlige loven i Matt 7:21-23, 23:2-4 som to av mange eksempler. Men også hva Jakob sier, Johannes sier og Peter sier.

Så ikke la Luther sine påfunn og forfalskning av Bibelen koste deg frelsen.