Når tid døde Jesus?

January 4, 2023
Series: Andakt

Speaker: Ernest Hume

Vanskelige vers

Noen ganger leser vi ord og uttrykk i Bibelen som går helt i mot hva vi har lært. Som f.eks Åpenbaringen 13:8 som sier Jesus som er Guds lam ble slaktet før denne verdenen ble skapt. For vi har jo lært at det ikke skjedde før, det skjedde på korset. Eller hva med Hebreerbrevet som sier Jesu blod ikke sonte vår synd men istedenfor renset for synd? Er det i det hele tatt noe forskjell mellom å sone og å rense? For vi har jo lært at Jesu blod sonet vår synd på korset, selv om blodet ikke rant på alteret i tempelet. Da har vi to valg; enten gjør noe med det at Bibelen ikke er enig i alt hva vi tror på, eller late som om de versene ikke er der.

Hvorfor døde Jesus på korset?

Skal vi kun forholde oss til hva Bibelen sier, så vet vi fra Galaterbrevet 3:13, Hebreerbrevet 2:14, 3,4 og 5 at Jesus døde på korset for å

 1. For å fri oss fra lovens forbannelse
 2. Bryte djevelens makt
 3. Seire over død
 4. Sette fri alle de som er slaver av frykt for å dø

Jesu blod nevnes ikke i denne sammenhengen med Jesu død på korset.

Hva med Jesu blod?

Vi kristne sier ofte at Jesu blod sonet min synd, men om du kjenner din Bibel, så vet du at det er en umulighet.Hvorfor er det en umulighet? For Bibelen vår sier at blodet må være i kontakt med alteret i tempelet for å kunne sone synd. Som vi begge vet; Jesus døde på Oljeberget ett godt stykke unna alteret for syndofferet. Derfor er det en umulighet at Jesu blod sonet vår synd slik vi har lært det. Men selv om det er en umulighet, så er Jesu blod allikevel ekstremt viktig for oss noe vi vil se om vi lar Bibelen snakke for seg selv.

Hvorfor sier Bibelen at Jesu blod er viktig?

Hebreerbrevet 1:3 og 9:14 sier Jesu blod renset vår samvittighet for handlinger som ledet til døden så vi kunne adlyde og tjene vår Gud. Etter å ha renset vår samvittighet, så satte Jesus seg ned ved Faderens høyre hånd. Så det er ikke tvil om at Jesu blod er viktig, men hva betyr det at Jesu blod renset vår samvittighet?

Hva er en samvittighet? Kort fortalt, vår evne til å de rette valgene. Så om man skulle omskrive i litt mer moderne språkdrakt hva Jesu blod gjorde for oss, så kan vi si det slik: Jesu blod gjør oss i stand til å ta de rette valgene og tar vekk vår evne til å ta valg som leder til døden.

Hva er “de rette valgene”?

Hebreerbrevet sier Jesus er vår yppersteprest for den fornyete pakten fra Jeremiah 31, i Jeremiah 31, så står det at vi vil få Moseloven skrevet på vår samvittighet så vi vil være istand til alltid å velge å leve etter den. Så det Jesu blod gjør for oss, er at den skriver Moseloven på vår samvittighet så vi alltid kan vite hva som er rett og galt.

Forstår du hva dette betyr og hvorfor Jesu blod er så viktig?

Du har fått av Gud en samvittighet som gjør deg istand til å velge mellom rett og galt. Når du ble født inn i denne verdenen så ble du født med en ren samvittighet vel istand til å velge mellom rett og galt. Men fra 20-25 års alderen, så velger alle mennesker å gå imot sin egen samvittighet. Da velger du å gjøre gjerninger som fører til død. Tar du imot Jesu blod så vil blodet rense din samvittighet så den blir slik den opprinnelig var, vel i stand til å velge å følge loven.

Ser du nå hvorfor Hebreerbrevet sier at den som velger å bryte loven, etter å ha tatt i mot blodet, viser forakt mot blodet og kan ikke bli frelst igjen? Ser du nå hvorfor Bibelen vektlegger i så stor grad at vår tro må være synlig når vi velger å imitere Jesu liv?

Men hva da med soning for synd?

Hebreerbrevet 2:17 sier Jesus måtte bli født som ett menneske for å kunne sone synd. Men det Greske ordet for å sone (hilaskomai) betyr ikke i denne sammenhengen å sone på lik linje med å ofre ett lam på alteret for syndofferet. Det betyr i denne sammenhengen å bære en byrde for noen.

Husker du hva uttrykket “lovens forbannelse” betyr?

Det handler ikke om at loven er en forbannelse, men det er konsekvensen av å forkaste loven og ikke gjøre som den sier. Galaterbrevet 3:13, Jesaja 53, sier at Jesus som aldri brøt loven tok på seg min og din forbannelse for alle de gangene vi har brutt den. Dette måtte Jesus bli ett menneske for å kunne få til (Hebr 2:17) og i den forstand har Jesus sonet vår synd. Men denne måten å sone på, krevde ikke blod og krevde ikke at blodet skulle være i kontakt med alteret.

Jesus kilde til frelse

I Hebreerbrevet 5:9 leser vi at Jesus er en kilde til frelse for alle som adlyder han.

Legg merke til noe veldig viktig her, det står ikke at Jesus er en kilde til frelse for alle som tror på han. Det står en kilde til frelse for alle som adlyder han. Sagt på en litt mer forståelig måte; Bibelen sier at alle som vil kan bli frelst så lenge vi følger Jesu lære. Hva lærte Jesus oss? Matt 23:2-4 som ett av mange eksempler: Jesus lærte oss å følge Moses. Så om du sier du tror på Jesus, men du forkaster Moses, så sier Hebr 5:9, Jakobs brev, 1.Johannes 2, 1.kor 11 at Jesus er ikke en kilde til frelse for deg.

Men ser du noe annet viktig?

Hebreerbrevet beskriver det slik at Jesus først renser vår samvittighet så vi kan velge å adlyde han. M.a.o Jesus krever ikke det umulige fra oss. Han gjør alt han kan og alt som er hans ansvar for at vi skal kunne gjøre vår del, å adlyde han. Når noen da velger å tro Jesus døde for dem, tar imot Jesu blod, men nekter å adlyde Jesus, så er det en ganske alvorlig ting. Da begynner du kanskje å ane hvorfor så mange i Matt 7:21-23 sier de kaller Jesus for Herrre men han sier til dem; gå bort fra meg for jeg kjenner dere ikke dere som lever uten lov.

Når tid ble Guds lam Jesus slaktet?

Åpenbaringen 13:8 sier: “Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.” (Norsk Bibel 88/07)

Skal vi bare gå utifra Åpenbaringen 13:8, så sonet Jesus vår synd før denne verden ble laget ifølge Norsk Bibel 88/07 og King James.

Men det er to måter å lese den Greske teksten på i Åpenbaringen 13:8, du kan også lese det slik: “Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som ble slaktet” (Bibelen 2011, 78/85, 1930)

Ser du forskjellen mellom Norsk Bibel 88/07 og Bibelen 2011, 78/85,1930? I den første oversettelsen så er det lammet som ble slaktet før verden ble laget. I den neste, så er det de som har fått sitt navn skrevet i livets bok før verden ble laget. Begge oversettelsene kan ikke være riktig, fordi de motsier hverandre. Så spørsmålet er da, hvordan vet vi hvilken som er riktig?

Ved å la skrift forklare skrift.

Vi vet fra Galaterbrevet, Jesaja, Hebreerbrevet at Jesus Guds lam tok på seg forbannelsene som er lagt på alle som bryter Moseloven når Jesus døde på korset. Dette gjorde han ikke fordi blodet hans rant på korset, dette gjorde han fordi han døde på ett tre og hang på ett tre.

Vi vet fra Hebreebrevet at Jesu blod renset vår evne til å gjøre de rette valgene når Jesus etter oppstandelsen gikk inn i det himmelske tempelet.

Alt dette skjedde lenge etter verdenen ble skapt.

Derfor vet vi at Norsk Bibel 88/07 sin oversettelse er feil og Bibelselskapets oversettelse av Åpenbaringen 13:8 er rett.

Vegen til frelse

Av og til møter vi på vers i Bibelen som går imot hva vi tror på og hva vi har lært. Da har vi to valg, enten late som om de ikke er der og holde fast på det vi tror er rett. Eller godta at Bibelen ikke er enig med oss og hva vår pastor har sagt til oss. Det første valget kan føre til at vi mister vår frelse, fordi vi kan tro noe om frelsen som er feil. Det siste valget sikrer at vi kan vite at vi er frelst, fordi vi lar Bibelen bestemme hva vi skal tro på.

Så hvordan blir vi frelst ifølge Bibelen?

 1. Du og jeg er født inn i denne verdenen uten synd med en ren samvittighet, skapt vel i stand til å følge Moseloven.
 2. Rundt omkring 20 års alderen velger vi av egen fri vilje å gå imot vår egen samvittighet og vi gjør noe loven forbyr. (vi tar de gale valgene).
 3. Når du og jeg gjør noe loven forbyr, så blir vi forbannet av Gud (5.Mosebok 28:14-65)
 4. Om vi dør forbannet av Gud, så må vi bære forbannelsen også etter dette livet og konsekvensen av det er å komme på feil side av dødsriket der den rike mann kom for så senere å bli kastet i ildsjøen.
 5. Johannes 3:16, Galaterbrevet 3:13, Jesaja 53 sier alle at Jesus er Guds lam og Messias.
 6. Når Jesus dør på korset, langt unna alteret for syndofferet, så sier Gal 3:13 at han blir forbannet. Da soner Jesus vår synd ved å ta på seg og bære den forbannelsen som har rammet alle oss som har brutt loven.
 7. Tror du at Jesus døde for deg, så blir den forbannelsen som er over ditt liv lagt på Jesus så du slipper å bære den.
 8. Når Jesus steg opp til himmelen etter oppstandelsen, så tok han sitt blod inn i det aller helligste og renset vår samvittighet .
 9. Fordi Jesu blod renset vår samvittighet, så kan alle som tror Jesus døde for dem og sto opp igjen fra de døde, har nå Moseloven skrevet på sitt sinn.
 10. Fordi de har Moseloven skrevet på sitt sinn og sin samvittighet, så er de vel i stand til å leve etter den.
 11. Den som da tror Jesus døde for deg, sto opp igjen fra de døde, viser da sin tro ved å holde loven.
 12. Holder du loven (den skriftlige) så imiterer du Jesu liv, da adlyder du Jesus og da har du en levende tro som alle kan se og Jesus blir din kilde til frelse.
 13. Når du da dør (om du dør før Jesus kommer igjen) så våkner du opp i Abrahams fang der Lazarus var. Når Jesus kommer igjen, så blir du med han til det nye Jerusalem, til himmelen på jorden.

Er du frelst slik Bibelen beskriver det her?

Eller tar du sjangsen på at Bibelen tar feil og din pastor/kirkesamfunn/hva du tror overstyrer hva Bibelen sier om frelse?