Ord ødelegger ditt selvbilde og Gudsbilde

April 8, 2023
Ord ødelegger ditt selvbilde og Gudsbilde

Hvordan ett ord kan ødelegge ditt selvbilde og Gudsbilde

Hvorfor trenger vi Jesus?

Om du er kristen, så vil du sikkert si: “For å frelse oss fra synd”. Men da vil jeg spørre deg, hvem sin synd trenger du frelse fra, din egen eller Adams?De fleste kristne vil svare: Fordi vi er født med Adams synd og skyld, så synder vi og trenger frelse fra både Adams og vår egens synd.

Denne måten å tenke på er hva vi kaller for læren om arvesynd.

Læren om arvesynd kommer i litt forskjellige varianter avhengig av hvilket kirkesamfunn du tilhører. Noen kirkesamfunn vil si at Adams synd og skyld gjør oss så onde at vi kan ikke en gang velge Jesus. Det at vi da på tross av dette blir frelst, vitner om hvor nådig Gud er. Andre kirkesamfunn vil ikke gå så langt, de vil si at vi er vel i stand til å velge Jesus, men vi er ikke i stand til å gjøre noen ting annet rett.

Uansett hvordan du er vant med læren om arvesynd, så gir den læren oss en del urovekkende konklusjoner:

 1. Vår største synd er å bli født.
 2. Vi kan ende i helvete bare fordi vi er født.
 3. Derfor kan spedbarn og mennesker som aldri noen gang ha hatt mulighet til å ta i mot Jesus ende i helvete uten å ha gjort noen ting galt annet enn å bli født.

Hva gjør dette med ditt selvbilde og Gudsbilde?

Om du tror Gud er sint på deg fordi du blir født med Adams synd og skyld, og du tror han sender noen til helvete for noe de ikke kan noe for; hva gjør det egentlig med ditt selvbilde og hvordan du forholder til Gud?

Hvordan ville du forholdt deg til Gud og hvordan ville ditt selvbilde vært om du kunne vite sikkert at ingen blir født med Adams synd og skyld, og ingen havner i helvete for noe de ikke kan noe for?

Hva om du ikke er født med Adams synd og skyld allikevel?

Ett av de mest brukte Bibelversene vi ofte ser brukt til å støtte opp om arvesyndlæren er Romerbrevet 7:20.: Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. (Bibelen 2011) De fleste av oss har hørt at vi skal lese Romerbrevet 7:20 omtrent slik: Paulus vil ikke gjøre synd, men han har arvet Adams synd og skyld, så synden som bor i Paulus tvinger han til å gjøre det han ikke vil og dette gjelder alle som er født som mennesker.

Paulus bruker her det Greske verbet oikéō, dette verbet kan oversettes på to ulike måter:

 1. Det kan bety noe som har alltid vært der til alle tider og har rett til å være der
 2. Det kan bety noe som ikke har rett til å være der og som er der midlertidig.

Hva skjer om vi oversetter Rom 7:20 utifra alternativ 2?

“Men velger jeg å gjøre det jeg ikke vil som jeg vet vil føre til synd, så er utfallet allerede bestemt fordi jeg tok dette valget selv”

Ser du forskjellen mellom å oversette Rom 7:20 fra alternativ 1 og alternativ 2?

I alternativ 1, så har Paulus ikke noe valg. Da har synden rett til å være der, den vil alltid være der og den vil alltid tvinge han (og oss) til å gjøre det vi ikke vil.

I alternativ 2, så har Paulus et valg, han kan velge å gjøre det gale men da må han også ta konsekvensene av det.

Det vi har hørt er ikke nødvendigvis sant

I slike situasjoner når du har ett ord som kan bety to vidt forskjellige ting, så er alltid spørsmålet: Hvordan vet man hvilke oversettelse som er den riktige? Vi kan vite helt sikkert hvilken oversettelse som er den riktige ved å spørre oss selv; hva er mest sansynelig at Paulus ville valgt når vi vet at Paulus var en ortodoks Jøde? Hvorfor sier jeg at Paulus var en ortodoks Jøde? Fordi vi leser i Apostlenes gjeringer 17:11 at de ortodokse Jødene i Berea godkjente Paulus sitt budskap da de sammelignet hva Paulus sa med hva Moses sa. De fant ikke at Paulus sa noe som helst i mot Moses. Tar vi dette med i betraktning, så kan vi finne den helt riktige oversettelsen av dette ordet. Men da må vi også skille mellom hva vi har hørt og hva som er sant om Bibelen:

 1. Vi har hørt det sagt at Adam og Eva ble skapt feilfrie med udødelige sjeler. I 1.Mosebok står det at de var skapt uskyldige med potensiale for å leve evig, de var ikke skapt feilfrie.
 2. Vi har hørt det sagt at fysisk død er straffen for synd. I 1.Mosebok 3 står det fysisk død er konsekvensen av synd, ikke straffen for synd.
 3. Vi har hørt det sagt at vi arver Adams synd og skyld fordi vi blir født som mennesker og derfor dør vi. Men oversetter vi Rom 5:12 fra Gresk istedenfor fra Latin, så står det at vi arver fysisk død som en konsekvens av at vi alle synder. M.a.o Adam er ikke grunnen til at vi dør, vi er grunnen til at vi dør når vi velger lovløshet og død fremfor lovlydighet og liv.
 4.  Vi har hørt det sagt at frelse er å unnslippe denne korrupte syndige verden til fordel for et liv i himmelen. Bibelen sier at frelse er å gjennopprette skaperverket og sette det fri fra konsekvensene av Adams synd så vi, og alt fysisk, kan leve evig her på jorden i det nye Jerusalem.
 5. Vi har hørt det sagt at Jesus sonet vår synd på korset. Bibelen sier at Jesus sonet vår synd før denne verdenen ble skapt. Bibelen sier at Jesus på korset tok på seg konsekvensene av vår synd, ikke vår synd. (Gal 3:13, 5.Mosebok 28:15-65)
 6. Vi har hørt det sagt at loven viser oss vår synd og hva som er umulig for oss, derfor bringer den oss til Jesus. Bibelen sier at loven viser oss hva som er mulig for oss, hva som er vegen til liv og gjør oss ett med Jesus. Derfor bringer loven oss til Jesus fordi den som gjør loven er ett med Jesus. (1.Kor 11:1, 1.John 2:6)
 7. Vi har hørt det sagt at vi er skapt i Guds bilde, selv om vi ikke kan gjøre annet enn å synde. Bibelen sier at Gud kan alltid velge mellom å gjøre det som er rett og det som er galt. Om vi er skapt i Guds bilde, så kan vi velge å gjøre det som er rett og det som er galt. Da å påstå at vi som er skapt i Guds bilde kan ikke ta et slikt valg og er tvunget til å synde er å si at Gud kan ikke gjøre noe som er rett han kan bare bryte sin egen lov.

Fri i Kristus

Fordi vi skiller mellom hva vi har hørt er sant og hva som virkelig er sant om Bibelen, så kan vi da vite helt sikkert hva Paulus virkelig sa i Rom 7:20: “Men velger jeg å gjøre det jeg ikke vil som jeg vet vil føre til synd, så er utfallet allerede bestemt fordi jeg tok dette valget selv”

Men da kan vi også vite helt sikkert at Paulus lærer at vi er ikke tvunget til å synde, vi har ett valg. Har vi ett valg, så forstår vi at vi er ikke født med Adams synd og skyld. Da skjønner vi at vi synder ikke ved å være født og ingen havner i helvete fordi de aldri har hørt om Jesus, er for små til å forstå hvorfor de trenger Jesus. Da ser vi noe annet også, da holder ikke Gud deg ansvarlig for hva Adam gjorde. Men han holder deg ansvarlig for de valgene du tar selv.

Velg derfor liv, velg derfor rettferdighet, velg derfor å følge Moses slik Jesus gjorde og slik Jesus lærte at vi skulle gjøre. Velg derfor å tro at Jesus tok på seg dine konsekvenser av dine lovbrudd når han overvant døden for deg på korset. Velger derfor å tro at Jesus sonet din synd før denne verdens grunnvoll ble lagt.

Derfor trenger vi Jesus.