Vet Jøden Jesus hvem du er?

April 28, 2023
Series: Norsk

Speaker: Ernest Hume

Vet Jøden Jesus hvem du er?

Johannes 10:27: Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.(88/07)

Hva tror du Jesus mente her i Johannes 10:27?

Slik jeg har fått det forklart, så sier Jesus at den som tror på hans offer på korset, død og oppstandelse er kjent av Jesus. Derfor vil alle som deler denne troen høre Jesu røst fordi de følger han.

Hva om dette er en feil forklaring? Det er jo ganske viktig å være kjent av Jesus så vi skylder oss selv å være sikker på at vi forstår Jesus rett her.

Når Jesus sier disse ordene, så er det Jøden Jesus som snakker og som Jøde, så ville Jesus sagt: Mine får adlyder min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.

Så om vi lar Jøden Jesus snakke for seg selv, så handler ikke dette om å tro på korset for å være kjent av Jesus. Dette handler om å gjøre som Jesus sa og følge hans lære. Paulus sier akkurat det samme i Romerbrevet 10:17; “Bare de som er lojale mot Jesu lære har tro” og Johannes sier det igjen i 1.Johannes 2:3-6.

Hva var Jesu lære?

Det er mange eksempler på hva Jesus lærte oss, vi har f.eks i hans møte de spedalske som ble friske så sa han de skulle gå til tempelet å ofre slik Moseloven krever. Eller vi har Matteus 23 hvor Jesus sier; når fariseerne lærer dere å holde sine egne tradisjoner og lover istedenfor Moseloven, så skal dere ikke høre på dem. For da lærer de lover og regler de ikke en gang selv klarer å leve etter. Men når fariseerne lærer dere å holde Moseloven, da skal dere høre hva de sier og gjøre som de sier. Og vi ser dette også i Apostlenes gjerninger 15:21 hvor apostlene sier hedninger som kommer til tro på Jesus skal gå i synagogen og lære å følge Moseloven. Men kanskje best eksempel er Matteus 7:21-23, for her sier Jesus; gå bort fra meg for jeg kjenner dere ikke, dere som lever uten lov.

Jøden Jesus, han som ble ofret for våre lovbrudd før denne verdens grunnvoll ble lagt og som bar konsekvensene av vår lovbrudd på korset (det Galaterbrevet sier er lovens forbannelse), kjenner bare de som følger Moses slik han lærte oss å gjøre.

Kirkens Jesus, han som kirken sier sonet vår synd på korset og lærte oss å forkaste hans Fars lov og gjøre opprør mot Israels Gud, kjenner bare de som ikke følger Moses. Denne Jesus er han som Bibelen sier er den lovløse, antikrist.

Vet Jøden Jesus hvem du er?